OPALIA RECORDATI SARL - Tunisia

Ortoton 750 mg boîte de 20 Ortoton 750 mg boîte de 20
Ortoton 750 mg boîte de 50 Ortoton 750 mg boîte de 50
PSORIASONE 0,5mg/g / 2 Tubes de 60g PSORIASONE 0,5mg/g / 2 Tubes de 60g
IRBEXTRA 150mg IRBEXTRA 150mg
IRBEXTRA PLUS 150mg/12.5mg IRBEXTRA PLUS 150mg/12.5mg
IRBEXTRA 300mg IRBEXTRA 300mg
IRBEXTRA PLUS 300mg/12.5mg IRBEXTRA PLUS 300mg/12.5mg
IRBEXTRA PLUS 300mg/25mg IRBEXTRA PLUS 300mg/25mg
APYROSIS DOUBLE ACTION, MENTHE, SUSPENSION BUVABLE BOÎTE DE 20 SACHETS DE 10ML APYROSIS DOUBLE ACTION, MENTHE, SUSPENSION BUVABLE BOÎTE DE 20 SACHETS DE 10ML
APYROSIS DOUBLE ACTION, CITRON, SUSPENSION BUVABLE BOÎTE DE 20 SACHETS DE 10ML APYROSIS DOUBLE ACTION, CITRON, SUSPENSION BUVABLE BOÎTE DE 20 SACHETS DE 10ML